Skip to main content

ต่อยอดธุรกิจกับผู้ประกอบการด้วยการปรับ Mindset


STOU_CCDKM

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

สตรีมีบทบาทในทางสังคมเท่าเทียมกับบุรุษทุกประการ การพัฒนาศักยภาพสตรีมุ่งเน็นการพัฒนาตามแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพสตรีโดยการเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่สตรีส่งเสริม ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ความรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลายทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทดโนโลยีที่ทันสมัย มีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจในการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งผลักดันให้มีบริการการเงิน สินเชื่อ และการลงทุนที่เท่าเทียม และกระจายไปอย่างกว้างขวางในภูมิภาค เพื่อให้สตรีผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพื่อให้สตรีมีโอกาสเข้าถึงและดวบคุมทรัพยากรการผลิต ได้รับผลตอบแทนในการประกอบอาชีพ ได้รับความคุ้มครองแรงงานแลธประกันสังคมเท่าเทียมกับบุรุษ

ดังนั้น วิชา ต่อยอดธุรกิจกับผู้ประกอบการด้วยการปรับ Mindset จึงเป็นรายวิชาที่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสตรีและการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการผู้หญิงเข้าใจและสามารถทำตามบทเรียนนี้ได้ทุกขั้นตอน ตลอดจนประยุกด์ไช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อแนะนำผู้หญิงที่มีอยู่และมีความต้องการ ผู้ประกอบการในการวางแผนธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เครื่องมือสำหรับการวางแผนธุรกิจปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยซึ่งอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกย่อมต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไร้พรมแดน มีการทำการค้าเสรีซึ่งต้องการความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

Women have the same role in society as men in all respects. Empowering Women Emphasizes on the development of women empowerment guidelines by enhancing women's leadership. Skill development has been developed. Knowledge of new skills in entrepreneurship and access to information in a variety of formats, keeping pace with economic changes and modern technologies Participate in management and entrepreneurial decision-making. It also pushes for equitable financial, credit and investment services. and spread widely in the region to provide women entrepreneurs with access to laws and regulations related to women to provide women with access to and control of production resources. Get rewarded for your career Receive social security labour protection equal to that of men.

 

Therefore, the Business ICT for G(Girl) Business Technology for Women course Therefore, it is a course that the general public who wants to learn about developing women's potential and doing business. So that women entrepreneurs can understand and be able to follow this lesson every step of the way. and sustainable adaptation to their own business to introduce existing and demanding women. Entrepreneurs in Business Planning and Information and Communication Technology (ICT) Tools for Business Planning Technology is evolving rapidly. Thailand, which is in the global economy, must participate in the transformation of the world without borders. There is a free trade that requires convenience and speed. various cost savings

 

คุณสมบัติผู้เรียน (Learner properties)

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ (Students, students and the general public of all genders and ages can relax and study)

 

เกณฑ์วัดประเมิน (Assessment Criteria)

  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน (Students take a test before studying. Exams during and after exams)
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้ (When students have a total score of not less than 70% from all activities. will be deemed qualified to obtain a diploma in the system.)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning objectives)

LO1: เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและการเป็นผู้ประกอบการและการใช้ ICT ในการวางแผนธุรกิจของผู้หญิง Understands the match, resists, critiques, critiques, manages ICT.

LO2: เข้าใจการสร้างมูลค่าทางธุรกิจและการใช้ ICT ในกระบวนการทางธุรกิจ Great, enjoy, ICT, ICT, chill.

LO3: เข้าใจความสำคัญของเป้าหมายทางธุรกิจและการกำหนดทิศทางธุรกิจ Target your target audience and track your business.

LO4: ระบุและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรของธุรกิจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ICTs สามารถช่วยในการระบุข้อกำหนดทางธุรกิจ Identify and analyze business resources and critically criticize ICT. Identify...

LO5: เห็นคุณค่าของการจัดทำแผนการเงินของธุรกิจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ICTsสามารถช่วยในการเตรียมการ Challenging the Wisdom of Intelligence Accessing ICT

LO6: รับรู้ถึงความเสี่ยงทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ และผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจกระบวนการทางธุรกิจ และการสร้างผลิตภัณฑ์ You can shop for other products such as Marriott, Riu...

LO7: ทำความเข้าใจว่าแนวคิดทางธุรกิจถูกนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจอย่างไร I think it's probably right in the ultimate business plan.

LO8: ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของสตรี Learners recognize the importance of developing women's abilities.

LO9: ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้ ICT เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ Learners understand and can use ICT for empowerment.

LO10: ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนอย่างเหมาะสม Learners are able to apply knowledge in their proper development.

 

ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา (Contact)

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02-504-8756

 

ทีมงานดูแลหลักสูตรและระบบการเข้าเรียน (The team oversees the course and the attendance system.)

นางสาว นิลรำไพ ภัทรนนท์

นางสาว ดวงกมล อินทรทัศน์

นางสาว จุฑามาศ ยศนาวงศา

นางสาว ชนนี ทัดทาน

นางสาว ธนรัตน์ จันทร์สุภาพEnroll