Skip to main content

การทำการตลาดด้วยเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์


STOU_CCDKM
คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตน เองตามอัธยาศัย"

คุณสมบัติผู้เรียน

 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์วัดประเมิน

 

ผู้เรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดประเมินผลผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์ (e-Certificate)

 

 

 

ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02-504-8756


Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเปิด (MOOC) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเผยแพร่บนห้องเรียนออนไลน์ SMART MOOC (smartmooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA.

Enroll