Skip to main content

Smart Case


STOU_CCDKM

 หลักสูตร SMART FARM

/assets/courseware/v1/3f2c274f1c74b86f8011e668b10fbb3d/asset-v1:STOU_CCDKM+23+1+type@asset+block/S__9928718.jpg

คำอธิบายรายวิชา

 หลักสูตร SMART FARM ความสําคัญของภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสงเสริมการเกษตรแหล่งข้อมูลข่าวสาร ระบบการคิด การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรและการบริการกลยุทธ์และเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่และการเข้าถึงข้อมูลยั่งยืนและตัวบ่งชี้ความสําเร็จ รวมถึงเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm รูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งใน ระดับพื้นที่ย่อย (Micro-climate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
    •  ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น Smart Farm ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน
    • ผู้เรียนสามารถนำการเป็น Smart Farm ที่ดีไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้
    • ผู้เรียนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับการเป็น Smart Farm

 

คุณสมบัติผู้เรียน

 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์วัดประเมิน
  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้
ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02-504-8756

Enroll