Skip to main content

ศิลปะการปรุงอาหาร (Food Design)


STOU_CCDKM

คำอธิบายรายวิชา


ในปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพ อาหารฟิวชั่นยุคใหม่ อาหารเพื่อผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าอย่างไรเสียธุรกิจอาหารก็ยังคงอยู่ได้ตลอดไป แต่ผู้ผลิตอาหารจะทำอย่างไรให้อาหารของตนเองเป็นที่นิยมมีความแปลกใหม่ มีความสร้างสรรค์และเป็นที่น่าจดจำ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และเทคนิคต่าง ๆ นอกจากรสชาติอาหารอร่อยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การตกแต่งอาหารให้ออกมาดูดี น่ารับประทาน ซึ่งการจัดจานถือ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ตกแต่งอาหารให้ออกมาดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวิชานี้นอกจากจะสอนการทำอาหารคาวและหวานแล้วยังมีการออกแบบอาหารเพื่อดึงดูดและพัฒนาเพื่อให้ออกมาได้รับความนิยม เป็นเอกลักษณ์ของตนอีกด้วย


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกเกี่ยวกับพื้นฐานการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยววิธีการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารได้


คุณสมบัติผู้เรียน


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้


เกณฑ์วัดประเมิน

  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

/assets/courseware/v1/1871ca40b765913bd50b2248863b88da/asset-v1:STOU_CCDKM+22+1+type@asset+block/zc.png

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

KOENRAAD INGHELRAM
Executive Chef and Co-Founder A&H Quality Co.,Ltd.
konrad.inghelram@gmail.com

/assets/courseware/v1/0bd7487a8edb15582e6a4e9606426eba/asset-v1:STOU_CCDKM+22+1+type@asset+block/zczc.png

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

Vipada Inghelram
Chef and General Manager A&H Quality Co.,Ltd.

aom0468@hotmail.com

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 025048756


Enroll