Skip to main content

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (Chinese Language for Tourism)


STOU_CCDKM

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
(Chinese Language for Tourism)

 cover

<<  คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน >>

 


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการระบุตัวอักษรตามระบบพินอิน และประสมเสียงคําง่าย ๆ ตามหลักการ เช่น ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคํา กลุ่มคํา และประโยค หลักการเขียนอักษรจีนและคําศัพท์ง่าย ๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย รวมถึงผู้เรียน สามารถสื่อสารและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้


อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ปทิตา วงศ์คงเดิม

อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

/assets/courseware/v1/1fef16e0cac4167d06a1a9bb320b558c/asset-v1:STOU+STOU.CCDKM011+2020+type@asset+block/ATTHACHAI2018.jpg

อาจารย์อรรถชัย เสนหอม

นักวิชาการศึกษา (ภาษาจีน)

ช่องทางการติดต่อ : ccdkm.org@gmail.com


เวลาในการศึกษา :   10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3ชั่วโมง30นาทีสื่อวีดิทัศน์)
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :   2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :   เรียนด้วยตนเอง
สื่อการเรียนรู้ :   วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์)
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :   ภาษาไทย และภาษาจีนเบื้องต้น
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :   ระดับเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :    กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาด้านภาษาจีน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีการเรียนด้านภาษาจีน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :  

1.ผู้เรียนระบุสัทอักษรตามระบบพินอินและประสมเสียงคำในภาษาจีนได้

2. ผู้เรียนใช้คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นได้

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี):   ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ประมวลรายวิชา (PDF)


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน


ผลิตโดย ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา
Created by The Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)


อำนวยการดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Directed by Sukhothai Thammathirat Open University

รายวิชาและสื่อของศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA

 

Enroll