Skip to main content

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน (Basic Fashion Designer Community)


STOU_CCDKM

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสำคัญของผ้า เครื่องแต่งกายไทยและต่างประเทศ รวมถึงการมัดย้อมคราม ผ้าดินภูเขาไฟที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออกแบบในแต่ละยุคสมัย ทฤษฎีวงจรแฟชั่น แนวโน้มของแฟชั่น แนวคิดการออกแบบ ศึกษาวิธีการวาดเส้นและการวาดเส้นโครงร่างเสื้อผ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การสร้างสรรค์ผ้าหรือแม้กระทั่งการถักทอ การออกแบบด้วยภูมิปัญญา มีความเป็นมิตรกับระบบนิเวศน์ได้มากขึ้น ทั้งในแง่มุมของธรรมชาติ ทรัพยากร แรงงาน และวิถีชีวิตของมนุษย์ด้วย สร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย สามารถขายและออกสู่ตลาดโลกได้


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกหลักการการวาดภาพแฟชั่นได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถบอกหลักการปักผ้าเบื้องต้นได้


คุณสมบัติผู้เรียน


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้


เกณฑ์วัดประเมิน

  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

/assets/courseware/v1/b4cd8b74197394f7a69149448ee4e88b/asset-v1:STOU_CCDKM+18+1+type@asset+block/scscscs.png

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Suppachai18@hotmail.com

 

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 025048756


ทีมงานดูแลหลักสูตรและระบบการเข้าเรียน
นางสาว นิลรำไพ ภัทรนนท์
นางสาว ดวงกมล อินทรทัศน์
นางสาวจุฑามาศ ยศนาวงศา
นางสาวชนนี ทัดทาน
นางสาว ธนรัตน์ จันทร์สุภาพ

Enroll