Skip to main content

Academic Writing


STOU_CCDKM

 

Academic Writing

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)

/assets/courseware/v1/0c9b3057f77d97e01a32a49a501cec48/asset-v1:STOU_CCDKM+007+1+type@asset+block/ACADEMIC_ERITING.jpg

คำอธิบายรายวิชา

Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ไปต่อยอด ในการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อไปได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คุณสมบัติผู้เรียน

 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

คำแนะนำในการเรียนรู้
  • ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
  • เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้
ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา
/assets/courseware/v1/a17a1488451edcd3e3ae8f92c07f28fc/asset-v1:STOU_CCDKM+007+1+type@asset+block/s.png
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ต้นทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02-504-8756

 

ทีมงานดูแลหลักสูตรและระบบการเข้าเรียน
นางสาว นิลรำไพ ภัทรนนท์
นางสาว ดวงกมล อินทรทัศน์
นางสาวจุฑามาศ ยศนาวงศา
นางสาวชนนี ทัดทาน
นางสาว ธนรัตน์ จันทร์สุภาพ

Enroll