Skip to main content

Women ICT Frontier Initiative (W1, W2)


STOU_CCDKM

 

Women ICT Frontier Initiative (W1, W2)

คำอธิบายรายวิชา course description

คำอธิบายรายวิชาและรายละเอียดเนื้อหารายวิชาอย่างย่อเพื่อแนะนำผู้หญิงที่มีอยู่และมีความต้องการ ผู้ประกอบการในการวางแผนธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เครื่องมือสำหรับการวางแผนธุรกิจปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยซึ่งอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกย่อมต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไร้พรมแดน มีการทำการค้าเสรีซึ่งต้องการความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ดังนั้น ในการติดต่อค้าขายจึงมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าและปริมาณในทางการค้า ทำให้ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสเข้าสู่ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้บริโภค ได้มีทางเลือกมากขึ้นเช่นกัน การนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มาใช้มีส่วนผลักดันให้สินค้าไทยสามารถขายได้ในระดับโลก นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ให้กลับมาเฟื่องฟูได้ การนำเอาผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนและวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสำเร็จรูป และพยายามต่อยอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต โดยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่การพาณิชย์อิเล็กท

คุณสมบัติผู้เรียน Learner properties

 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ Students, students and the general public of all genders and ages can relax and study.

เกณฑ์วัดประเมิน Assessment Criteria
  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน Students take a test before studying. Exams during and after exams
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้ When students have a total score of not less than 70% from all activities. will be deemed qualified to obtain a diploma in the system.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ Learning objectives

LO1: ผู้เรียนเข้าใจความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี Learners understand the knowledge of women empowerment.

LO2: ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของสตรี Learners recognize the importance of developing women's abilities.

LO3: ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้ ICT เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ Learners understand and can use ICT for empowerment.

LO4: ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนอย่างเหมาะสม Learners are able to apply knowledge in their proper development.

ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา Contact

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02-504-8756

 

 

ทีมงานดูแลหลักสูตรและระบบการเข้าเรียน
นางสาว นิลรำไพ ภัทรนนท์
นางสาว ดวงกมล อินทรทัศน์
นางสาวจุฑามาศ ยศนาวงศา
นางสาวชนนี ทัดทาน
นางสาว ธนรัตน์ จันทร์สุภาพ

Enroll