Skip to main content

ทักษะเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน


STOU


[วิดีโอภาษามือ คำอธิบายรายวิชา][วิดีโอภาษามือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้]


[วิดีโอภาษามือ เนื้อหารายวิชา]


 


รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการวิจัยการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม และ อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ทีมงานดูแลหลักสูตรและระบบการเข้าเรียน
นางสาว นิลรำไพ ภัทรนนท์
นางสาว ดวงกมล อินทรทัศน์
นางสาวจุฑามาศ ยศนาวงศา
นางสาวชนนี ทัดทาน
นางสาว ธนรัตน์ จันทร์สุภาพ

Enroll