Skip to main content

เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)


KU

 

เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

 

คำอธิบายรายวิชา

    รายวิชาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องที่จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563) กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ไว้ 6 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ หมายถึง สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือให้คำแนะนำปรึกษาให้กับผู้อื่นที่สนใจในเรื่องที่ทำอยู่ได้
ประการที่ 2 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ หมายถึง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ เช่น Internet Mobile Smart Phone เป็นต้น มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มดำเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้
ประการที่ 3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความสามารถในกาบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ สามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ ตลอดจนสามารถจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste management)
ประการที่ 4 เป็นผู้มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP/GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องมาตรฐาน GAP/GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ
ประการที่ 5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ประการที่ 6 มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพเกษตรไว้ให้คนรุ่นต่อไป มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
ดังนั้นรายวิชาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จึงเป็นรายวิชาที่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการ เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องใช้พัฒนาตนเองตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และการพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติผู้เรียน

ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

     จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 5 ชั่วโมง

คำแนะนำในการเรียนรู้

    1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

    2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากการทดสอบหลังเรียนผ่านไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตร              อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบได้

วัตถุประสงค์

LO1: ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการของการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องได้อย่างถูกต้อง
LO2: ผู้เรียนอธิบายความหมายและหลักการของการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องได้อย่างถูกต้อง
LO3: ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีหลักการและวิธีการโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
LO4: ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาด้านการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องได้

ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา
  1. ผู้รับผิดชอบรายวิชา       นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์

  2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก     ผศ.ดร.ศศิฉาย    ธนะมัย

  3. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม      รศ.ดร.กมลรัฐ    อินทรทัศน์

ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 098-9636423

ทีมงานดูแลหลักสูตรและระบบการเข้าเรียน
ดร. นิลรำไพ ภัทรนนท์
นางสาว ดวงกมล อินทรทัศน์
นางสาวจุฑามาศ ยศนาวงศา
นางสาวชนนี ทัดทาน
นางสาว ธนรัตน์ จันทร์สุภาพ

Enroll