Skip to main content

HAPPY 8 with HAPPY U ความสุข 8 ประการกับมหาวิทยาลัยสุขภาวะต้นแบบ


HAPPYU

 

HAPPY 8 with HAPPY U

 

 /assets/courseware/v1/8dd2b540cb260565c463fae126251dc3/asset-v1:HAPPYU+HAPPYU00+HAPPYU00+type@asset+block/759D01D8-2C71-4338-B1B5-574A02F1E36D.png

คำอธิบายรายวิชา

  การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนากาลังคนที่เป็นวัยทางานอย่างเป็นองค์รวมด้วยกลไกขององค์กรสุขภาวะที่ได้ทั้งสุขภาพและศักยภาพภายใต้บริบทที่พลิกผันอย่างต่อเนื่อง รุนแรง รวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานของการขับเคลื่อนทั้งองค์ความรู้และการพัฒนากาลังคนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะคือ ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาคนด้วยการศึกษาแบบเปิดตลอดชีวิต ที่จาเป็นต่อการทางานและการดารงชีวิตของผู้คนในวิถีใหม่ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทางาน ดังนั้นการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยชีวิตที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดคือ “มหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อการพัฒนากาลังคนที่เป็นกลุ่มวัยทางานของประเทศภายใต้บริบทองค์กรสุขภาวะและวิถีใหม่” การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยชีวิตคือ มสธ. เพื่อการพัฒนากาลังคนทุกกลุ่มของประเทศไทยเพื่อให้สามารถดารงชีวิตและทางานหรือประกอบอาชีพได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันต่าง ๆ โดยเป็นการบูรณาการระหว่าง Happy 8 และ Professional 8 เข้าด้วยกันภายใต้กรอบของการเป็นองค์กรประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดกว้างต่อการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนากาลังคนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงบนพื้นฐานของกรอบสุขภาวะและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เรียน

    บุคลากรผู้สูงอายุ ผู้นำ แกนนำ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัมนาในลักษณะต่างๆ อาทิ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา ชุมชม มูลนิธิ กลุ่มและอื่น ๆ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

     จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 1.30 ชั่วโมง

คำแนะนำในการเรียนรู้

    1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

    2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากการทดสอบหลังเรียนผ่านไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตร              อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบได้

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และบริบทของนวัตกรรมการสื่อสาร 2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ปรากฏการณ์และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสาร 3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านต่างๆ 4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนและจัดทาโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ แก้ปัญหา และการพัฒนาด้านต่างๆ 5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านนวัตกรรมการสื่อสาร และจริยธรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา /อาจารย์ผู้ช่วยสอน

1.รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์

2.อ.สราวุฒิ ทองศรีคา

3.รองศาสตราจาร์ย ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

4.อ.ดร.หัสพร ทองแดง

5.รศ.ดร. ปิยฉัตร ล้อมชวการ

6.อ.กันต์ปาณัสม์ อาไพวรรณ

7.อ.ธวัชชัย สุขสีดา

8.อ.ดวงกมล อินทรทัศน์       

ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 098-9636423

ทีมงานดูแลหลักสูตรและระบบการเข้าเรียน
ดร. นิลรำไพ ภัทรนนท์
นางสาว ดวงกมล อินทรทัศน์
นางสาวจุฑามาศ ยศนาวงศา
นางสาวชนนี ทัดทาน
นางสาว ธนรัตน์ จันทร์สุภาพ

Enroll