Skip to main content

Women ICT Frontier Initiative (W1, W2)


WomenICTWIFI

 

Women ICT Frontier Initiative (W1, W2)

/assets/courseware/v1/46d7bea4b6893435408ad0bf28f42014/asset-v1:WomenICTWIFI+WIFITH2+WIFITH2_T1+type@asset+block/S__2367531.jpg

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาและรายละเอียดเนื้อหารายวิชาอย่างย่อเพื่อแนะนำผู้หญิงที่มีอยู่และมีความต้องการ ผู้ประกอบการในการวางแผนธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เครื่องมือสำหรับการวางแผนธุรกิจปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยซึ่งอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกย่อมต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไร้พรมแดน มีการทำการค้าเสรีซึ่งต้องการความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ดังนั้น ในการติดต่อค้าขายจึงมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าและปริมาณในทางการค้า ทำให้ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสเข้าสู่ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้บริโภค ได้มีทางเลือกมากขึ้นเช่นกัน การนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มาใช้มีส่วนผลักดันให้สินค้าไทยสามารถขายได้ในระดับโลก นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ให้กลับมาเฟื่องฟูได้ การนำเอาผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนและวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสำเร็จรูป และพยายามต่อยอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต โดยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่การพาณิชย์อิเล็กท

คุณสมบัติผู้เรียน

 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์วัดประเมิน
  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและการเป็นผู้ประกอบการและการใช้ ICT ในการวางแผนธุรกิจของผู้หญิง 

LO2: ชื่นชมขั้นตอนทางธุรกิจความท้าทายของผู้หญิงในธุรกิจความสำคัญของการวางแผนและการใช้ ICT ในการวางแผน 

LO3: ระบุและวิเคราะห์แนวคิดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ประกอบการและเกี่ยวข้องกับโอกาสและข้อ จำกัด ในธุรกิจสภาพแวดล้อมรวมถึงการใช้ ICT 

LO4: ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระบุลูกค้าและคู่แข่งในตลาดธุรกิจและเข้าใจว่า ICT เป็นอย่างไรมีประโยชน์ในกระบวนการระบุตัวตน 

LO5:    เข้าใจการสร้างมูลค่าทางธุรกิจและการใช้ ICT ในกระบวนการทางธุรกิจ

LO6:    เข้าใจความสำคัญของเป้าหมายทางธุรกิจและการกำหนดทิศทางธุรกิจ

LO7:    ระบุและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรของธุรกิจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ICTs สามารถช่วยในการระบุข้อกำหนดทางธุรกิจ

LO8:    เห็นคุณค่าของการจัดทำแผนการเงินของธุรกิจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ICTsสามารถช่วยในการเตรียมการ

LO9:   รับรู้ถึงความเสี่ยงทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ และผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจกระบวนการทางธุรกิจ และการสร้างผลิตภัณฑ์

LO10: ทำความเข้าใจว่าแนวคิดทางธุรกิจถูกนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจอย่างไร

ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02-504-8756

 

 

Enroll