Skip to main content

คำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตร SMART FAR ความสําคัญของภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสงเสริมการเกษตรแหล่งข้อมูลข่าวสาร ระบบการคิด การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรและการบริการกลยุทธ์และเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่และการเข้าถึงข้อมูลยั่งยืนและตัวบ่งชี้ความสําเร็จ รวมถึงเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm รูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งใน ระดับพื้นที่ย่อย (Micro-climate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต


 เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดประเมินผลผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์ (e-Certificate)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1.  ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น Smart Farm ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. ผู้เรียนสามารถนำการเป็น Smart Farm ที่ดีไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้
  3. ผู้เรียนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับการเป็น Smart Farm


สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเปิด (MOOC) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลักสูตร SMART FARM และเผยแพร่บนห้องเรียนออนไลน์ SMART MOOC (smartmooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA.


Enroll