Skip to main content

SMART FUNCTIONAL LITERACY CURRUCULUM


CCDKM
คำอธิบายรายวิชา

 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Smart Founctional Literacy Curriculum) ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพและการศึกษาของผู้หญิง จังหวัดน่าน จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศโดยเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการถ่ายทอด ภาษา-วัฒนธรรมในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ (MOOC) ทั้งในฐานะผลิตและผู้ใช้ รวมทั้งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้วยทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยใช้ภาษาแม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน พร้อมทั้งสร้างฐานคลังข้อมูลออนไลน์เพื่อการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภาษา-วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

 

เนื้อหารายวิชา

Module 1 : Gender Sensitization and Education

 • เพศและเพศสภาพ
 • การแบ่งงานกันทำระหว่างเพศ
 • เพศสภาพและโอกาสทางการศึกษา
 • ความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชาย
 • การมีส่วนร่วมของผู้หญิง

Module 2 : Self - Identity and Self Sufficiency

 • การวิเคราะห์อัตลักษณ์และความหมายปฎิทินวัฒนธรรม
 • การทำปฎิทินวัฒนธรรม
 • วิเคราะห์เพศสภาพ
 • การคิดคำนวณ

Module 3 : Mother Tongue Base Learning

 • นิยามและความสำคัญของภาษาแม่
 • การพัฒนาระบบตัวเขียน
 • การประเมินการเรียนรู้หนังสือโดยใช้ภาษาแม่ของกลุ่มชาติพันธุ์
 • การทดลองการร้อยเรียงประโยคภาษาแม่ผ่านการผลิตสื่อ Big Book

Module 4 : Smart IT

 • ความสำคัญของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 • โลกของสื่อสังคม (Social Media) และ เครือข่ายสังคม (Social Network)
 • การใช้งานเครือข่ายสังคม (Facebook, Line, Youtube)
 • ข้อควรปฎิบัติในการรู้เท่าทันสื่อ รู้ทันตัวเอง ก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์
คุณสมบัติผู้เรียน

 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์วัดประเมิน
 1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
 2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

 

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน์
ประธานที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

ดร.มยุรี  ถาวรพัฒน์ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

กรรณาภรณ์  สอนสมฤทธิ์
ผู้จัดการโครงการ

Women Empowerment thought Functinal Literacy.

ปรมัชณ์  อำไพวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media

ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02-504-8756

/asset-v1:CCDKM+CCDKM001+CCDKM001-1+type@asset+block/02.jpg

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของ The Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA.

Enroll